Den riksomfattande avfallsplanen

I Finlands riksomfattande avfallsplan fram till 2023 ingår en målbild för avfallshantering och förebyggande av uppkomsten av avfall år 2030 samt detaljerade mål fram till 2023 och åtgärder som ska vidtas för att uppnå dessa mål.

En målbild enligt den riksomfattande avfallsplanen

 1. En högklassig avfallshantering är en del av en hållbar cirkulär ekonomi.
 2. En materialeffektiv produktion och konsumtion sparar naturresurser och motverkar klimatförändringen.
 3. Avfallsmängderna har minskat från den nuvarande volymen. Återanvändning och återvinning har stigit till en ny nivå.
 4. Återvinningsmarknaden fungerar väl. Det uppstår nya arbetstillfällen i och med återanvändning och återvinning.
 5. Av återvinningsmaterial samlas även låga halter av värdefulla råvaror.
 6. Materialkretsloppen är oskadliga och i produktionen används allt mindre farliga ämnen.
 7. Det förekommer högklassig forskning inom avfallsområdet, och försöksverksamheten och avfallskompetensen ligger på hög nivå.

Fokusområden och detaljerade mål under dem

1. Byggavfall

 • Byggavfallsmängden minskar.
 • Graden för utnyttjande av bygg- och rivningsavfall som material höjs till 70 procent.
 • Utnyttjande av byggavfall ökar så att riskerna hanteras.
 • Man förbättrar exaktheten och korrektheten av statistikföring av bygg- och rivningsavfall.

2. Biologiskt nedbrytbart avfall

 • Matsvinnet halveras fram till 2030.
 • Av allt bioavfall som det kommunala avfall som uppstår innehåller återvinns 60 procent.
 • Användningen av gödselprodukter som tillverkas av återvinningsmaterial ökar och de ersätter gödsel som tillverkas av jungfruliga råvaror.

3. Kommunalt avfall

 • Tillväxten av kommunalt avfall minskar i förhållande till bruttonationalprodukten
 • och man uppnår en relativ frikoppling.
 • 55 procent av det kommunala avfallet återvinns.
 • Återvinning av förpackningar ökar (åtminstone i enlighet med avfallsdirektivets mål nivå).

4. El- och elektronikskrot (EE-skrot)

 • El- och elektronikanordningars livslängd förlängs och användningsgraden ökar.
 • El- och elektronikskrotets andel minskar i blandavfall och återvinningen ökar.
 • Man samlar in kritiska råvaror och värdefulla material i el- och elektronikskrot och får dem effektivare in i kretslopp.
 • Skadliga ämnen i el- och elektronikskrot fås bort ur kretsloppet.
 • Övervakningen av använt el- och elektronikanordningar och kasserade produkter som exporteras mellan länder effektiviseras.
Publicerad 14-03-2020 kl. 10.23, uppdaterad 21-09-2020 kl. 17.14
 • Skriv ut sidan