Kommuners, regionernas och företagens mål

Lokalt samarbete är viktigt vid främjande av cirkulär ekonomi. I Circwaste-projektet har Sydvästra Finland, Mellersta Finland, Södra Karelen och Norra Karelen utarbetat lokala vägkartor för cirkulär ekonomi.

Många kommuner har fastställt mål och vidtagit åtgärder beträffande materialeffektivitet och minskning av avfallsgenerering. Föregångarkommunerna i Circwaste-projektet utarbetar för närvarande sina kommunspecifika vägkartor för cirkulär ekonomi, och som ska bli färdiga senast 2021.

Kommunerna i FISU-nätverket har som mål till 2050 förutom koldioxidneutralitet även avsaknad av avfall och en globalt hållbar konsumtion och har utarbetat vägkartor för resurseffektivitet för att uppnå dessa mål.

Många företag har under en längre tid följt upp miljökonsekvenserna av sin verksamhet och sina produkter, satt upp mål och utvecklat nya hållbarare processer, tjänster och praxis. Som verktyg kan man till exempel använda material- och energibesiktningar samt miljöstandarder (ISO eller EMAS).

Publicerad 14-03-2020 kl. 10.31, uppdaterad 21-09-2020 kl. 17.06
  • Skriv ut sidan