Grepp om matsvinn och resurseffektivitet i livsmedelskedjan

© Teemu Helonheimo

I Finland slutar årligen cirka 500 miljoner kilo ätbar mat som svinn, vilket motsvarar upp till en miljard euro. I den nationella avfallsplanen har man satt upp som mål att halvera matsvinnet till år 2030. Målet följer Europeiska kommissionens och FN:s riktlinjer för hållbar utveckling. Naturresursinstitutet stöder målen i den nationella avfallsplanen genom att följa upp mängden matsvinn och förebygga uppkomsten av svinn.

Inom ramen för Circwaste-projektet ordnar Naturresursinstitutet flera pilottester gällande matsvinn. I pilotprojekten söker Naturresursinstitutet metoder för att minska restaurangernas matsvinn genom att testa smarta vågar och upprättar en egen vägkarta för landskapet Egentliga Finland för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Dessutom identifierar Naturresursinstitutet alternativa marknadskanaler för jordbrukens grönsaker, söker metoder för bättre återvinning av biprodukter från slakteriindustrin och utvecklar mathjälpen.

Målet är att skapa en heltäckande lösning, som minskar livsmedelssvinnet i samtliga skeden i livsmedelskedjan. Målet med verksamheten är även att bättre engagera intressentgrupperna till att minska svinnet och bli medvetna om matsvinnet.

Ruokahävikki graafi
Matsvinn i livsmedelskedjan. © Jouni Hyvärinen, Luke

Innovativa metoder tas i bruk

I Naturresursinstitutets pilotprojekt strävar man efter att hitta metoder för att förhindra inhemska växter från att bli kvar ute på åkrarna och att i stället få dem ut på marknaden i tid och till och med till ett bra pris. Detta förutsätter att jordbrukarna rapporterar om skördemängderna i realtid. I pilotprojektet utreds huruvida en lättanvänd applikation kan sänka tröskeln för jordbrukarna för att ge förhandsinformation om skördarna, så att restaurangerna och butikerna för sin del kan förbereda sig på den kommande skörden. Till exempel kan man på restaurangerna beakta skördarnas tajming i planeringen av recepten.

Enligt tidigare undersökningar blir 20 procent av restaurangtjänsternas mat avfall, vilket innebär att i synnerhet restauranger har behov av nya innovationer gällande svinnet. I Naturresursinstitutets restaurangpilotprojekt testade man mätning av svinnet med smarta vågar under flera veckors tid samt följde upp hur information och visualisering av kundernas svinnmängder i realtid påverkade uppkomsten av svinn på kundernas tallrikar. Dessutom har kökspersonalen fått närmare information om sitt köks- och serveringssvinn och därigenom kunnat fundera över metoder att minska svinnet. Mätningar har gjorts i Åbo och Björneborg.

På slakterier uppkommer det rikliga mängder olika biprodukter, varav en del (såsom blod, lever, njurar, hjärta) skulle kunna användas som mänsklig näring, men i dagsläget blir de oftast pälsdjursfoder, exporteras för livsmedelsbruk till utlandet eller hamnar i destrueringsanläggningar. I ett av Naturresursinstitutets pilotprojekt utreds hur biprodukter från slakterier som skulle duga som mänsklig näring bättre skulle kunna återvinnas för livsmedelsbruk. I pilotprojektet har man utrett värdekedjan för mindre värdefulla slaktkroppsdelar, kartlagt styrkor, svagheter, möjligheter och hot förknippade med utnytttjandet av dessa.. I pilotprojektet har man även utvecklat recept tillsammans med studerande vid yrkeshögskolan. Härnäst kommer konsumenternas betalningsvillighet att utredas.

Styrka genom samarbete

Det viktigaste resultatet av Naturresursinstitutets pilotprojekt är en vägkarta för matsvinn för Egentliga Finlands region som senare kommer att utvidgas till att gälla hela Finland. I pilotprojektet kartläggs regionens centrala utmaningar förknippade med uppkomsten av matsvinn och presenteras de bästa innovationerna gällande matsvinn. Vägkartan utarbetas som ett samarbete i hela kedjan och som en tredelad verkstadsserie, varav den första verkstaden ordnades 8.6.2018 i Åbo och i vilken man kartlade regionens utmaningar i hela livsmedelskedjan. Den andra verkstaden ordnades 24.10.2018 och i den fokuserade man på lösningar för att minska matsvinnet. Vid den tredje verkstaden 5.2.2019 utarbetades den första versionen av vägkartan, till vilken man engageradeaktörer inom Egentliga Finlands region, ochen konkret plan för hur man ska gå tillväga för att minska svinnet upprättades.

Andra matsvinnsprojekt

Vid sidan av Circwaste-projektet främjar Naturresursinstitutet en minskning av matsvinnet också i flera andra nationella och internationella projekt. I år inleddes ett betydande nationellt projekt, i vilket man under ledning av Naturresursinstitutet utvecklar ett permanent system för uppföljning av matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Målet är att vi i framtiden bättre ska förstå orsakerna till att svinn uppstår, minska svinnet mer effektivt och tillförlitligt påvisa att det verkligen uppkommer mindre svinn.

Tidtabell

  •  2016–9/2021

Mer information

  • Hanna Hartikainen, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi
  • Kirsi Silvennoinen, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi
  • Juha-Matti Katajajuuri, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi
  • Inkeri Riipi, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi

Läs mera

Publicerad 24.1.2020 kl. 17.10, uppdaterad 21.12.2020 kl. 16.56

  • Skriv ut sidan