Salpakiertos serviceexperiment minskade mängden bioavfall i det blandade avfallet

Nyhet 03-11-2021 kl. 10.15
© Salpakierto Oy

Salpakierto Oy ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Lahtisregionen enligt avfallslagen, såsom mottagning och behandling av avfall. Hösten 2020 inleddes i Lahtis med undantagstillstånd ett försök med insamling av bioavfall.

"Enligt kundundersökningar verkar insamling av bioavfall hos många familjer vara onödigt eftersom mängden sopor i 240-litersbehållarna är så liten", säger Jani Vehviläinen, utvecklings- och upphandlingskoordinator för Salpakierto. Man ville pröva separat hämtning av bioavfall med mindre avfallskärl och lättare transportutrustning.

Frivilliga kunder med små avfallskärl har nu samlat sitt bioavfall i 35 eller 50 liters behållare i över ett år, beroende på familjens storlek. De töms som vanligt varannan vecka, men med en skåpbil, inte en stor sopbil. – Ungefär sju småkärlskunders avfall transporteras till de stora 240-liters soptunnorna som fungerar som biolänk för invånarna i småhus i väntan på själva sopbilen.

Den nya servicemodellen erbjuder alla 195 småkärlskunder och 31 biolänkkunder hämtning, en utomhuscontainer med skyddande påsar, samt ett inomhuskärl och bioavfallspåsar av papper. Biolänkarna har i den nya servicemodellen även en annan betydande morot: En förmånligare hämtningsavgift för kunder med små behållare. "Utan biolänkar kunde experimentet inte genomföras, och därför var det en så trevlig överraskning för oss att 40 procent av de frivilliga också var villiga att agera som biolänk", säger Vehviläinen.

Blandavfallet omfattar nu endast 14 % av bioavfallet

Ett av syftena med försöket var att minska mängden bioavfall som hamnar i blandat avfall och energiavfall. I den sammansättningsstudie som genomfördes före försöket blandades ca 61 procent av bioavfallet med blandat avfall. ”Andelen bioavfall minskade till 28 procent på 4–5 månader och till 14 procent under året, säger projektingenjör Linda Karlström på Salpakierto. Sorteringen gjordes också med stor omsorg, då merparten av bioavfallet lämnades kvar i förpackningen.

En viktig fråga för deltagarna i försöket var att 66 procent kunde förlänga utsläppsintervallet för sitt blandavfall och därmed minska avfallskostnaderna. "I början av experimentet tömde mer än hälften av invånarna sitt blandavfall varannan vecka, men i slutet av experimentet valdes det korta tömningsintervallet av bara 16 procent av deltagarna."

Experimentet medförde andra fördelar i bostadsområdena. Stora fordon för sophämtning körs nu mer sällan än tidigare, vilket minskar koldioxidutsläppen och bullret i stadsområdena. "Skåpbilar har också lägre investeringskostnader än sophämtningsfordon, och de är mer lättillgängliga som elfordon", tillägger Karlström. Det främjar en sund konkurrens i sophämtningen.

Nästan alla vill fortsätta med den nya modellen

Deltagarna i experimentet har haft möjlighet att svara på en kundnöjdhetsundersökning under hela året. Dess resultat är slående enhälliga. "Enligt invånarnas uppfattning har det nya servicekonceptet och dess kommunikation fungerat bra, och invånarna har varit nöjda med både soptunnorna och deras tömning", säger Karlström. Många människor är förvånade över hur mycket bioavfall som slutligen kommer att ackumuleras. "Dessutom har omkring 54 procent också kunnat förbättra sorteringen av andra avfallsfraktioner."

Mer än 98 procent av deltagarna i försöket vill fortsätta samla in bioavfall enligt den nya modellen och Salpakierto har beslutat att fortsätta försöket till slutet av år 2021. Därefter kommer försöket att fortsättas med ett nytt undantagstillstånd fram till 2024 och det kommer att avgöras om den nya servicemodellen kommer att förbli permanent.

”Fortsättningsprojektet är en viktig förlängd forskningsmöjlighet för oss och vi kommer att undersöka frågor som rör till exempel arbetsergonomi", säger Vehviläinen. Även små soptunnor kan väga mycket om familjemedlemmarna är fler än fyra personer. "Det är inte bra att förflytta de tyngsta soptunnorna för hand till ett transportfordon."

Enligt Vehviläinen är det viktigt att börja experimentera med nya idéer, eftersom de producerar jämförbara data, till exempel ackumulering av bioavfall. "Vi har också kunnat väga små avfallsbehållare ungefär en gång i månaden under hämtningen, vilket ger information för utvärderingsberäkningar både för oss och andra sophämtningsföretag."

Läs mer

Mer information

  • utvecklings- och upphandlingskoordinator Jani Vehviläinen, Salpakierto Oy, fornamn.efternamn@salpakierto.fi
  • projektingenjör Linda Karlström, Salpakierto Oy, fornamn.efternamn@salpakierto.fi

  • Skriv ut sidan