Circwaste-pilotkommuner kämpar för att minska uppkomst av avfall

Nyhet 6.10.2020 kl. 8.32
© Freepik

År 2017 valde Finlands miljöcentral tio pilotkommuner för cirkulär ekonomi: Borgå, Ijo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Rovaniemi, Vanda, Villmanstrand och Åbo. Målsättningen har varit att på ett konkret sätt främja materialeffektivitet och återvinning i dessa kommuner.

På grund av coronapandemin hade kommunerna ett virtuellt möte för att utbyta senaste nyheter. Dagens tema var förebyggandet av avfallsuppkomst och man fick också en aktuell översikt från Sverige. Karin Sundin från Stockholm Vatten och Avfall var med och presenterade de lokala avfallshanteringsverkens verksamhet. I anläggningen försöker man systematiskt separera de material och produkter som lämpar sig för återbruk från avfallet som hamnat till avfallsstationen.

Stockholm Vatten och Avfall söker aktivt nya samarbetspartner genom vilka man kan främja det att materialet hamnar till återanvändning. De följer också aktivt upp att produkterna faktiskt används på nytt.

I Sverige ligger återanvändningsandelen för de material som hamnar till avfallsstationer på cirka tre procent men på en station i centrum som specialiserat sig på återbruk når återanvändningsgraden upp till 20 procent. Att materialen hamnar till återanvändning främjas bl.a. genom tillfälliga pop up-utdelningsstationer. I framtiden kommer stationerna även att ha en virtuell app genom vilken de intresserade aktörerna kan se situationen med tillgängliga material och produkter i realtid. Appen testas först som ett pilotförsök och man litar på att försöket kommer att ge fart till alltmer vidsträckt återanvändning av material.

Det händer i pilotkommunerna

Ijo

I Ijo kommun kommer man att öppna en ny demonstrationsmiljö, Circlab, där man fokuserar på återvinning av näringsämnen och utveckling av framtida teknologier. Verksamhetsprincipen är att industriella sidoströmmar kan genom klimatpositivt forsknings- och utvecklingsarbete omvandlas från utgifts- och avfallskälla till värdefulla produktkomponenter. Dessutom har kommunen testat serviceplattformen Wastebook och utredd den regionala återvinningsgraden och situationen med matsvinn.

Jyväskylä

I Jyväskylä, Årets kommun inom cirkulär ekonomi 2019, används det separatinsamlade kommunala bioavfallet i biogasproduktion, och mängden såld biogas har ökat avsevärt hos den lokala biogasproducenten Mustankorkea under de senaste åren. Nästan allt bioavfall som samlats in från hushåll och handeln styrs till biogasproduktion.

Kuopio

Kuopio Energias nya fjärrkylningsanläggning har tagits i drift i juni 2020. Anläggningen utnyttjar Kallavesidjupets kalla vatten för att kyla ner fastigheter i närområdet. Dessutom innehåller stadens nya klimatpolitiska program sektorspecifika utsläppsminskningsmål och exempelkalkyler för att uppnå målen. Till exempel utsläppsminskningsmålet för sektorn ”konsumtion och materialcirkulationer” ligger på 38 000 kCO2e. I Kuopio har man märkt att en större utmaning än att öka återvinningsgraden är att ändra konsumtionsvanorna så att mängden avfall skulle minska. Man har ordnat flera olika skolkampanjer i Kuopio och invånarna har uppmuntrats till att förebygga uppkomst av avfall genom mobilappar.

Lahtis

Lahtis, Europas miljöhuvudstad 2021, kommer att inleda ett nytt försök gällande separatinsamling av bioavfall. Genom försöket vill man hitta nya lösningar till hur man i framtiden kan separatinsamla bioavfall från småhusboende. I Lahtis har man även öppnat Utvecklingscentralen för koldioxidsnålt byggande som tillhandahåller en produktutvecklings- och forskningsplattform för att planera och testa innovationer inom koldioxidneutralt byggande, hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Målsättningen är också att hitta nya sätt att främja cirkulär ekonomi inom byggandet genom forskning och genom att återvinna byggdelar och material från rivna hus på plats eller i närområdet. Utöver de ovannämnda projekten finns det flera små invånar-, samfunds- och företagsprojekt gällande förebyggandet av avfallsuppkomst som är på gång i Lahtis.

Villmanstrand

I Villmanstrand, finalistkommunen i Green Leaf-tävlingen, är den första biogasanläggningen på väg att bli färdig i Kukkuroinmäki. Även projektplaneringen för Sammonlahti flerfunktionshus är på gång. När huset blir färdigt kommer det att användas av småbarnspedagogiken, grundundervisningens samskola, biblioteket, ungdomsväsendet, rådgivningsbyrån och idrottstjänsterna i västra Villmanstrand. Flerfunktionshuset erbjuder mängder av olika möjligheter och målet är att skapa byggprojektet till ett objekt som staden kan använda som modellexempel. I höst kommer också en innovativ materialåtervinningsworkshop för invånarna där man använder överskottsmaterial att starta i staden. På workshoppen Innoverstas kan företag och samfund skänka överskottsmaterial för att vidare användas av bl.a. skolelever, samfund och andra stadsbor.

Borgå

I Borgå håller man på att starta projektet Hållbart till jobbet vars mål är att på arbetsplatser skapa praxis för färdsätt som främjar arbetstagarnas välmående i regionen och att samtidigt minska utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor. Projektets fokus ligger på att främja välbefinnandet. I och med hälsonyttor främjar projektet också den ansvarsfulla företagsbilden hos de företag som är med.

Riihimäki

I Riihimäki har en återvinningscentral varit i drift ända sedan 1989 och under åren har centralens verksamhet blivit större och mer vidsträckt. Uppföljningen visar att antalet sålda produkter har ökat med fyra gånger mellan 2014 och 2019. Det är Riihimäki stads sysselsättningstjänster som bedriver centralen. Återvinningsvaror repareras, putsas, tvättas, strykas och säljs. Dessutom ger centralen anvisningar för cykelunderhåll och -återvinning och ordnar workshopar och temadagar samt tillhandahåller miljöuppfostran och miljöupplysning.

Rovaniemi

I Rovaniemi har man startat projektet VÄLKKY för att främja koldioxidsnålhet och ekonomiskt hållbar utveckling i Lapplandsturismen. Projektets teman är turismens ekologiska och ekonomiska hållbarhet på lång sikt, energilösningar, återvinning och avfallshantering samt mätare av koldioxidsnålhet och hållbarhet. Dessutom har projektet Napapiirin kiertotalouspuisto (Parken för cirkulär ekonomi på Polcirkeln) börjat utreda de biomassor i området som skulle vara kostnadseffektiv råvaror för biogasproduktion. Utredningen har utvidgats så att den även omfattar regioner i grannländerna, utanför Residuums verksamhetsregion. I utredningen har man framför allt identifierat hästgödsel som en potential massa men utredningsarbetet pågår även för bioavfall från slam och hushåll.

Åbo

I Pemar i Åboregionen öppnas den första storskaliga bearbetningsanläggningen för bortskaffade textiler 2021. När anläggningen tas i drift kommer den att hantera tio procent av bortskaffade textiler i hela Finland och år 2023 kommer den att hantera alla bortskaffade textiler i Finland. Som textilåtervinningsprocessens slutprodukt uppkommer det återvinningsfiber av vilken man kan producera produkter för industrins olika användningsändamål, till exempel tråd och tyg, isoleringsmaterial för bygg- och skeppsindustrin, akustikpaneler, kompositer, nonwoven- och filtermaterial samt andra tekniska textiler såsom geotextiler.

Vanda

Vanda stad har mycket aktivitet gällande cirkulär ekonomi och förebyggande av avfallsuppkomst på gång. Verksamhetsprogrammet för hanteringen av marksubstanser och stenmaterial i Vanda blev färdig hösten 2019 och därför har masskoordinering och användning av återvunna material testats på flera objekt. I CIRCuIT-projektet som inleddes 2019 tas byggdelar i bruk, och kostnader och lönsamheter beräknas med hjälp av livscykelmetoder. Huvudstadsregionens Återanvändningscentral är en markant arbetsgivare – de har sju återvinningsbutiker och två återvinningsvaruhus i huvudstadsregionen samt en riksomfattande webbutik. På Återanvändningscentralen kan man även köpa garantireparerade hushållsapparater och cyklar samt elektriska och elektroniska apparater.

Mer information


  • Skriv ut sidan