Resurssiviisaat julkiset hankinnat vaativat resurssien vahvistamista

Uutinen 12.6.2019 klo 12.31
kuvituskuva resurssiviisaista hankinnoista
© Shutterstock

Julkisten hankintojen avulla vauhditetaan kiertotaloutta ja luodaan turvallisempia elinympäristöjä. Tilannetta on kartoitettu erilaisten kyselyiden avulla ja niiden tuloksissa toistuvat samat teemat: resurssien ja tiedon puute. Kuntien strategisilla tavoitteilla, hankintaohjeistuksilla, osaamisen kehittämisellä ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa siihen, missä määrin kiertotalous huomioidaan julkisissa hankinnoissa.

Julkisilla hankinnoilla on vaikutusvaltaa ja vastuu

Julkisten hankintojen vuosittainen arvo on lähes 20 miljardia euroa. Tulevaisuudessa hinnan lisäksi hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota myös tuotteiden ja palveluiden kestävyyteen ja turvallisuuteen. Erityisesti kiertotalouden ja haitallisten aineiden huomioiminen julkisissa hankinnoissa on välttämätöntä luonnonvarojen kestämättömän käytön vähentämiseksi sekä turvallisen elinympäristön luomiseksi. Vaatimalla vähäkemikaalisia ja kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita julkiset organisaatiot muuttavat markkinoita ja edesauttavat uusien kestävämpien ja innovatiivisten ratkaisujen saatavuutta.

Ympäristönäkökulmien ja kestävyyden huomioiminen hankinnoissa ei ole pelkkä visio, vaan kiertotaloutta edistetään hankinnoissa menestyksekkääsi jo nyt. Tästä erinomainen esimerkki on Hyvinkään kaupunki, joka rakennutti vuonna 2017 Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn päiväkodin (1.

Tiedon ja resurssien puute suurimpia esteitä kestävien hankintojen tekemiselle

Suomen julkisten hankintojen tilannetta on kartoitettu viimeisten vuosien aikana useamman kyselyn avulla. Kyselyt oli suunnattu Suomen kuntien hankinnoista vastaaville henkilöille. Tänä vuonna Circwaste-hankkeessa laaditun Kiertotalous ja resurssitehokkuus julkisissa hankinnoissa –kyselyn tulosten mukaan tiedon, ajan ja taloudellisten resurssien puute olivat yleisempiä esteitä kiertotalouden huomioimiselle kuntien hankinnoissa.

Samat teemat korostuivat myös kahdessa muussa viime vuosina toteutetussa kyselyssä. Turun ammattikorkeakoulun NonHazCity-hankkeessa vuonna 2017 toteutetun Haitalliset aineet julkisissa hankinnoissa –kyselyn (2 mukaan hankkijat tarvitsevat enemmän tietoa ympäristöystävällisten ja vähemmän haitallisia aineita sisältävien hankintojen tekemiseen.

Niin ikään Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO:n Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamisen tila Suomessa 2018 –kyselyssä (3 enemmistö vastaajista halusi syventää osaamistaan ja perusteiden oppiminen koettiin tarpeelliseksi erityisesti kiertotalouden toteuttamisessa ja haitallisten aineiden huomioimisessa hankinnoissa.

Strateginen sitoutuminen, osaamisen kehittäminen ja yhteistyö avainasemassa

Kuntien strategisilla tavoitteilla, hankintaohjeistuksilla, osaamisen kehittämisellä ja yhteistyöllä voidaan merkittävästi vaikuttaa siihen, missä määrin kiertotalous ja haitalliset aineet huomioidaan julkisissa hankinnoissa. Tärkeimmät hankintojen johtamista edistävät välineet ovat kunnan hankintastrategia ja hankintaohjeet, joiden kautta voidaan tuoda esiin kiertotaloutta edistävien hankintojen tavoitteita, ja sitä kautta motivoida johdon sitoutumista sekä ratkoa resurssiongelmia.

Laaja-alainen osaaminen ja verkostoituminen edesauttavat kiertotalouden mukaisia hankintoja. Erilaisten koulutus- ja neuvontapalveluiden merkitys onkin kasvamassa. Osaamistaan pystyy usein kehittämään kuntien hankintahenkilöstön ja substanssiosaajien välisellä, sektorit ylittävällä, yhteistyöllä. Lisäksi tiedon ja osaamisen lisääntyminen muuttaa asenteita ja toimintatapoja.

Tietoa kestävistä ja turvallisista hankinnoista on saatavilla

Vastatakseen Haitalliset aineet julkisissa hankinnoissa –kyselyssä esille nousseen tiedon lisäämistarpeeseen, Turun ammattikorkeakoulu laati alkuvuodesta 2019 hankintoihin liittyviä oppaita. Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat –opas kunnille (4 esittelee julkisten hankintojen ammattilaisille käytännön työkaluja haitallisten aineiden vähentämiseen hankinnoissa.

Lisäksi kiertotalouden huomioimista julkisissa hankinnoissa kehitetään käynnissä olevassa Circwaste–hankkeessa, jossa edistetään resurssitehokkaita julkisia hankintoja muun muassa neuvomalla ja avustamalla julkisia sekä yksityisiä toimijoita siinä, miten kiertotalouden tavoitteita ja kriteerejä voidaan hyödyntää hankinnoissa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä ja jätteettömiä ratkaisuja kasvattamalla niiden kysyntää julkisissa hankinnoissa.

Circwaste-hankkeessa toteutetaan myös webinaari- ja podcast-sarjaa (5 haitallisista aineista resurssitehokkaissa hankinnoissa, joka auttaa kuntien toimijoita ymmärtämään, miten julkisten hankintojen avulla voidaan vähentää haitallisten aineiden päätymistä ympäristöön.


Lisää aiheesta

  1. Joutsenmerkki: Ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti
  2. NonHazCity: Haitalliset aineet julkisissa hankinnoissa (pdf)
  3. KEINO: Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamisen tila Suomessa
  4. Turku AMK: Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat –opas kunnille (pdf)
  5. Webinaari- ja podcast-sarja haitallisista aineista kiertotaloudessa

Lähteet

Lisätietoja

  • Milla Popova, suunnittelija, Turun ammattikorkeakoulu, etunumi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Hannamaria Yliruusi, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
  • Sonja Lankiniemi, hankeasiantuntija, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

  • Tulosta sivu