Peittoo återvinningspark – testmiljö för produktifiering av industrins sidoflöden

Peittoo återvinningspark. © Prizztech Oy

Björneborgs stad och livsmedelsföretaget Prizztech Oy från Satakunta kartlägger outnyttjade sidoflöden från industrin och byggbranschen i Satakuntaregionen samt söker återvinningsobjekt för dessa. Projektet fokuserar särskilt på testning som kan genomföras i Peittoo återvinningspark i Björneborg.

Peittoo återvinningspark bildar en omfattande knytpunkt för materialflöden där man hanterar, lagrar och återvinner avfall. Dessutom produceras där återvunna råämnen och förnybar energi. Målet är att med hjälp av olika praktiska försök minska mängden avfall och skapa nya möjligheter till affärsverksamhet.

Magnetavfall driver nya motorer

Inom projektet genomförs ett industriellt försök relaterat till återvinning av magnetavfall och metoder för avskiljning av magneter. Målet är att man i fortsättningen ska kunna utnyttja området i Peittoo som mellanlagrings- och hanteringsområde för magnetmaterial.

Magneter i metallavfall innehåller värdefulla jordmetaller. Materialet från förbrukade magneter skulle kunna ersätta de jungfruliga råämnena som importeras till Europa. Råämnena i magneter som demonterats från motorer, som tagits ur bruk, kan återvinnas till exempel till magneter i elbilsmotorer och vindturbiner. På det här sättet sparar man naturresurser.

Gjuteriindustrins biprodukter till markbyggande

I Peittoo byggs två testfält, med vars hjälp man även testar om biprodukter från gjuteriindustrin är lämpliga för användning i markbyggande. Inom projektet utreds om jungfruliga stenmaterial kan ersättas med en blandning av gjuterisand och andra återvunna material. Målet är att blandmaterialet ska kunna användas i motsvarande objekt också på andra ställen.

Prizztech Oy har genomfört ett fältförsök för att främja användningen av biflöden från gjuteriindustrin i Peitto Recycling Park. I konstruktionerna på provfälten användes överskottsgjutsand och gjuteridamm från Componenta Finland Oy:s gjuteri i Björneborg (numera Componenta Castings Oy) blandat med betongkrossning och moren. Fälttestet visade att gjutsand och gjutdamm vid användning på detta sätt inte löser upp skadliga ämnen i miljön. Detta främjar användningen i konstruktionerna för behandlingsfält för material i både Peitto-området och andra liknande områden. Återanvändningen av industriella biprodukter minskar både mängden avfall som deponeras och behovet av nya material. Rapporten om förstudien, fältkonstruktionen och uppföljningen av konstruktioner som föregick den experimentella fältkonstruktionen finns här (Issuu.com)

Projektet genomförs av Björneborgs stad och livsmedelsföretaget Prizztech Oy.

Användning av askgranulat i farledskonstruktioner

Under byggandet av korsningen i Södermark, Björneborg testades de tekniska egenskaperna hos askgranulaten som tillverkats av Ecolan Oy under 2018–2019. Tillverkningen av provkonstruktionen genomfördes som en del av Circwaste-projektet och Cover-området användes för mellanlagring av material. Den råvara som användes till askgranulaten var flygaska och bottenaska som producerades av den finländska energiindustrin.
Projektets huvudsakliga bidrag är en teknisk jämförande information om hur granulerad aska beter sig i både bearbetning och strukturer i förhållande till nya naturmaterial. Detta kommer att främja medvetenheten om och användningen av sekundära material och den bredare användningen av aska i anläggningsarbeten. Den ökade användningen av askgranulat minskar behovet av nya stenar och främjar återvinning av kraftverksaska. Projektet gav också värdefull information om produktionsprocessen för återvunnet material, som lätt kan modelleras för andra liknande behov. Ladda ner rapporten här (prizz.fi). 

Ny verksamhet med rivningsmaterial

Prizztech Oy har undersökt affärsmöjligheter när det gäller byggprodukter som återvinns vid rivning av byggnader och rivningsavfall som ska återställas för återvinning. Syftet med studien är att visa att det under vissa förutsättningar är kommersiellt lönsamt att återanvända byggprodukter och delar som avlägsnats från rivningsplatser för byggändamål. Läs mer om rapporten här (prizz.fi). 
 

Tidtabell

  • 11/2016–09/2021

Mer information

  • Projektchef Sami Leppimäki, fornamn.efternamn@prizz.fi
  • Prizztech Oy

Läs mera

Publicerad 24-01-2020 kl. 16.09, uppdaterad 17-06-2022 kl. 12.35

  • Skriv ut sidan