Mer effektiv återvinning av regionala avfallsflöden

© Jyväskylä stad

Mellersta Finlands förbund främjar regional återvinning och återbruk av avfall. En av tyngdpunkterna i det här delprojektet är att främja produktionen och användningen av biogas.

Inom ramen för projektet har man bland annat utrett sammansättningen av blandavfall från hushåll i Mellersta Finland. Målet är att så mycket som möjligt minska mängden återvinningsbara avfallsfraktioner som hamnar i blandavfall.

Hållbar trafik med hjälp av biogas

Produktionen och användningen, och då särskilt trafikanvändningen, av biogas är på uppgång i Mellersta Finland. Med insatser av Mustankorkea Oy och Gasum Oy har nätverket av biogastankstationer utvidgats. Målet är att i slutet av projektet ha 5 000 biogasdrivna bilar i Mellersta Finland. Dessutom kunde den tunga trafiken utnyttja biogas i betydligt större utsträckning än idag.

Kommunikation om biogas kan du följa till exempel på Facebooksidan Biokaasu Keski-Suomi (biogas Mellersta Finland).

När det gäller biogas rör sig delprojektet starkt mot sina mål. Biogasproduktionen är 50 GWh och enligt biogasundersökningen som slutfördes i början av 2021 är biogasproduktionen i Mellersta Finland redan nära 50 GWh. Delprojektet sätter upp ett mål på 15 GWh för användning av biogas i transporter. För närvarande är trafikanvändningen cirka 10 GWh.  

Delprojektet har också producerat information om biogas för både konsumenter och offentliga aktörer. Biogasdata och biogaskompetens har kommunicerats vid olika evenemang, i media och i sociala medier. 

Workshops och studier 

Delprojektet har också anordnat flera evenemang och genomfört studier om regionala avfallsflöden. Studier har till exempel genomförts om sammansättningen av blandat hushållsavfall och effekterna av kompletteringen med en separat insamling av plastförpackningar. Sammansättningen av blandat hushållsavfall undersöktes först i projektet 2017 och väckte stort intresse i regionen och i media. Nästa sammansättningsstudie kommer att genomföras sommaren 2021. Plastundersökningen gav intressanta resultat om klimateffekterna och de ekonomiska effekterna av att komplettera den separata insamlingen. Studien följdes av ett seminarium om plastens liv (Muovin elämää). Under delprojektets evenemang har deltagarna även bekantat sig med till exempel byggavfall, pallåtervinning och biogas. 

En länk till utredningen om kompletteringen av den separata insamlingen av plastförpackningar i Mellersta Finland: Effekter och kostnader för den globala uppvärmningen.

En länk till sammansättningsstudien av blandat avfall i Mellersta Finland.

I projektet medverkar dessutom Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy och Gasum Oy i egenskap av finansiärer.

Tidtabell för delprojektet

  • 2016–2023

Mer information

  • Outi Pakarinen, projektchef, fornamn.efternamn@keskisuomi.fi, Twitter: @Outi_Pakarinen
  • Enni Huotari, projektarbetare, fornamn.efternamn@keskisuomi.fi
  • Hannu Koponen, utvecklingschef, fornamn.efternamn@keskisuomi.fi, Twitter: @HTKoponen
Publicerad 24-01-2020 kl. 14.20, uppdaterad 14-09-2021 kl. 10.28

  • Skriv ut sidan