Cirkulära ekonomin får fart inom byggande i sydvästra Finland

Nyhet 8.12.2020 kl. 0.00
© Pixabay

Sydvästra Finland är ett av Circwaste-områdena där den cirkulära ekonomin främjas. I sydvästra Finland har man fått färdig en utredning där man betraktar hurdan potential byggande enligt den cirkulära ekonomins principer har i landskapet. Med potential avses ökade valmöjligheter enligt den cirkulära ekonomins principer i sydvästra Finland.

Potentialen för byggande enligt cirkulära ekonomins principer i sydvästra Finland uppskattades genom att först granska regionens struktur och befolkning, det befintliga byggnadsbeståndet samt mängden byggande och byggavfall. På basis av denna granskning utformades en uppfattning å ena sidan om hurdan den bebyggda miljöns nuvarande tillstånd är och å andra sidan hurdana behov den bebyggda miljön i fortsättningen kommer att möta i sydvästra Finland.

I rapporten gavs förslag på hur den cirkulära ekonomin kunde beaktas i olika områden. Lokaler som tas ur bruk utanför centrum kunde utnyttjas med ny slags användning, och man kunde öka områdets trivsel genom att omarbeta fastigheterna och de omgivande områdena så att de skulle vara mera lockande på marknaden. I centrum borde gamla byggnader utnyttjas i mån av möjlighet och deras energilösningar borde uppdateras samtidigt som man föredrar flexibel omformning och återvinningsmaterial. I all verksamhet borde livscykelsynpunkten beaktas.

Tips och exempel på cirkulär ekonomi inom byggande

Utöver numerisk utgångsinformation och framtidsuppskattningar ingår i utredningen ett omfattande utbud av tips för alla skeden av byggandets livscykel. Tipslistan börjar med planläggning och regionplanering och slutar med rivnings- och återanvändningsskedet.

I arbetets andra skede kartlades en intressant lista över case-exempel på byggande enligt cirkulära ekonomins principer i Finland och i världen. Det viktigaste kriteriet för valet av exempel var att den presenterade lösningen kunde tillämpas i så många objekt som möjligt i sydvästra Finland. Utöver repeterbarheten ville man också uppskatta exempellösningarnas inverkan på klimatet samt kostnadseffekterna.

”Den utarbetade helheten fungerar som preliminär utredning och grund för kommande utvecklingsarbete. Utredningen har tagits emot med tack också inom byggnadsindustrin, och på kommunernas och övriga beställarnas vägnar önskar vi att vi lyckats erbjuda något som olika stora aktörer kan identifiera sig med. För branschens och temats räckvidd är det viktigt att såväl tillväxtcentrum som glesbygder får input över hur byggande enligt den cirkulära ekonomins principer kan främjas på området. Vi hoppas att vi lyckats skapa en större bild över allt det som måste ingå i byggnadsbranschens framtid”, säger Valonias projektexpert Anni Lahtela.

Byggande är en av den riksomfattande avfallsplanens tyngdpunkter. Tyngdpunkterna är teman som valts eftersom de innehåller särskilda utmaningar för främjandet av återvinning.

Byggandet är en viktig bransch också på grund av dess materialintensitet och inverkan på bekämpningen av klimatförändringen. Byggandet producerar cirka 35 procent av världens växthusutsläpp och svarar för 50 procent av världens konsumtion av råvaror.

Mer information


  • Skriv ut sidan