Framsteg i föregångarkommuner inom cirkulär ekonomi

Nyhet 28-04-2021 kl. 17.34

”Riktigt underbart att höra allas exempel” och ”Vi får kopiera modeller av varandra så mycket som möjligt”, kommenterades det på fjärrmötet för föregångarkommunerna inom cirkulär ekonomi den 17 mars. Företrädare för tio kommuner delade med sig av resultat från arbetet med och erfarenheter av cirkulär ekonomi på mötet, som äger rum en gång per halvår. Dessutom tog man del av och diskuterade strategiprogramförslaget för cirkulär ekonomi.

Kommunernas arbete för cirkulär ekonomi innebär mer hållbar användning av naturresurser. Föregångarkommunerna valdes ut inom projektet Circwaste år 2017. Kommunerna åtog sig att främja cirkulär ekonomi inom sitt område och att förverkliga målen för den nationella avfallsplanen. Föregångarkommunerna är Borgå, Ijo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Rovaniemi, Vanda, Villmanstrand och Åbo.

Lahtis år i strålkastarljuset: miljöhuvudstad 2021

Jenni Rahkonen från Lahtis presenterade verksamheten inom och bakgrunden till Lahtis år som miljöhuvudstad. ”Vinsten offentliggjordes i finalen för European Green Capital Award, där Lahtis styrkor var grön tillväxt, avfall, ledarskap och luftkvalitet. Hållbar markanvändning är ett exempel på sådant som vi skulle kunna vidareutveckla”, berättade Rahkonen.

Cirkulär ekonomi är ett av de fyra teman som valts ut för året som miljöhuvudstad. ”Vi förbereder en färdplan för cirkulär ekonomi, vi har grundat ett utvecklingscentrum för koldioxidneutralt byggande och vi är i färd med att anställa en jordmassamordnare”, listar Rahkonen. Lahtis har också arbetat med medborgarbudgetering där invånarna ombes delta i beslutsfattandet i budgetfrågor.

Cirkulär ekonomi visar riktningen för kommunernas arbete med cirkulär ekonomi

Förslaget till strategiprogram för cirkulär ekonomi och programmets betydelse för kommuner väckte intresse. Konsultativ tjänsteman Taina Nikula från miljöministeriet berättade för kommunernas företrädare om innehållet i programpaketet, i synnerhet om det planerade kompetenscentret som ska stödja kommunerna.

”Tanken är inte att skapa Kompetenscentret för cirkulär ekonomi ur tomma luften, utan att komplettera de även internationellt uppmärksammade befintliga nätverken och den proaktiva verksamheten med nya element. Nätverket skulle kunna genom samutveckling kunna främja konkreta projekt i kommunerna, bistå med lösning av diverse flaskhalsar och ge kommunerna stöd i att lösa finansieringen. Vi skissar på planer på ritningsbordet just nu – kommunerna kommer att bjudas in för vidare utveckling”, berättade Nikula.

Remissrundan för programmet för cirkulär ekonomi är avslutad. Regeringen ämnar godkänna programmet i vår.

Potpurrin av kommunernas åtgärder för cirkulär ekonomi

Nyhetsrundan är alltid bland det bästa som föregångarkommunernas möten bjuder på. Här ett axplock.

Vanda deltar i Metropolpolitikens arbetsgrupp för koldioxidneutralitet där ett av målen är en betydande ökning av ekosystemen för cirkulär ekonomi. Dessutom har Vanda undertecknat Utsläppsfria byggarbetsplatser-avtalet, där bland annat arbetsplatsmaskinerna övergår till att använda biodiesel.

I Åbonejden arbetar man med en färdplan för resursvishet i samarbete med ICLEI och Sitra. Färdplanen ska vara klar i maj. Färdplanen kommer att innehålla 25 interventioner för cirkulär ekonomi som ger Åboregionen en skjuts mot cirkulär ekonomi.

I Rovaniemi har man tagit fram en utredning över genomförandet av en park för cirkulär ekonomi. Utredningen undersökte bland annat de biomassor som uppstår på området, och tog fram en generalplan för en biogasanläggning. Mängden bioavfall som samlas in separat förväntas växa framgent, trots att de stora avstånden är en utmaning i Lappland.

I Riihimäki har företag engagerat sig i nätverket RiiCycle. Plastinsamling inleddes i stadens fastigheter år 2020 och i början av 2021 följde bostadsbolag med minst fem lägenheter efter. Från och med hösten kommer cirkulär ekonomi att vara ett tema i undervisningen från förskolan till andra stadiet.

I Borgå är man i färd med att dra igång byggandet av Sköldviks företagsområde. Området ingår i Sköldviks park för bio- och cirkulär ekonomi. Avsikten är att bland annat utnyttja och behandla schaktmassor på området.

I Villmanstrand har man byggt en biogasanläggning i Kukkuroinmäki. Försäljning av biogas till konsumenter startar i vår. Till sommaren kommer kommuninvånarna att få tillgång till både vanliga stadscyklar och elstadscyklar. Färdplanen för cirkulär ekonomi i Villmanstrand är ute på remiss inom stadens organisation.

I Kuopio har man tagit fram ett klimatpolitiskt program som gör gällande att Kuopio har som mål att bli koldioxidneutral till 2030.

I Jyväskylä är Spinnova och Suzano i färd med att uppföra en textilfiberfabrik, som startar sin verksamhet 2022. Det avfallspolitiska programmet för Jyväskylänejden ska bli klar i maj 2021. I Kangasområdet har man tagit i bruk avfallsuppföljningen som utvecklades inom projektet Circwaste och där man ser fördelningen av avfallstyperna per insamlingspunkt på månadsnivå.

I centrala Ijo har man inlett separat insamling av bioavfall i radhus. 10 familjer i Ijo deltar i Acceleratorn för hållbara levnadsvanor. Ijo kommun arbetar med att ta fram ett bokslut om hållbar utveckling där man beskriver de viktigaste åtgärderna för resursvishet åren 2016–2020.

Mer information

Edelläkävijäkunnat banneri
 
 
 

  • Skriv ut sidan