Askgranulat omvandlas från avfall till en produkt för markbyggnad

Nyhet 01-11-2021 kl. 9.20
© Ari Petäjistö

Under byggandet av korsningen i Södermark, Björneborg testades de tekniska egenskaperna hos askgranulatet som tillverkats av Ecolan Oy under 2018–2019. Tillverkningen av provkonstruktionen genomfördes som en del av Circwaste-projektet och området Peittoo i Björneborg användes för mellanlagring av material.

Ecolan Oy har sedan dess fortsatt den tekniska och kommersiella utvecklingen av askgranulatet och befunnits ha en stabil marknadsposition inom anläggningsindustrin. Flera projekt pågår för närvarande, till exempel Destia-projektet för bygget av huvudväg 3 Tavastkyroleden, som inleddes 2020.

Materialet är tillverkat av industriella biprodukter

Askgranulatet har produktifierats som Ecolan Infra® TR lätt stenmaterial, som är ett kornigt material av naturlig sand och grus och som markbyggnadsmaterial lättare än krossad sten. Askgranulatet är tillverkat av industriella sidoströmmar och används för markbyggnad med stöd av MaRa-förordningen. De viktigaste råvarorna i askgranulatet är flygaska och bottenaska som produceras av den finska energiindustrin och som i Ecolan Oy:s granuleringsprocess omvandlas från avfall till en produkt som lämpar sig för byggande av infrastruktur.

I processen som utvecklats av Ecolan, bildas av askan tillsammans med vatten granulat i en trumma. När trumman roterar separeras granulatet i olika storleksklasser, lämpliga för byggarbetsplatser med olika egenskaper. Askgranulatet har flera goda egenskaper för markbyggnad, eftersom materialet är poröst, isolerande, lätt och kan pressas samman.

I många applikationer konkurrerar askgranulatet med traditionella stenmaterial och isoleringsprodukter när det gäller dess egenskaper och kostnader. Jämfört med plastbaserade isolerande material som används i anläggningsarbeten är det till exempel möjligt att uppnå betydande kostnadsbesparingar genom att använda askgranulat.

Bäst lämpat för trafikleder, fält och bottenkonstruktioner

Huvudsakliga användningsobjekt för askgranulat inom markbyggnad är de strukturella skikt i trafikleder och fält, samt bottenplattor för fabriks- och lagerbyggnader. Nya användningsobjekt och -metoder för aska undersöks, särskilt när det gäller stabilisering av mark, där finkornigt askgranulat används. Askgranulatet är inte lämplig för grundvattenområden eller för bostadsbyggande. Inte heller kan aska användas vid markbyggnad för motorvägar eller motortrafikleder.

För användning av askgranulat vid byggande av trafikleder har Trafikledsverket ansökt om materialgodkännande för att standardisera granulatet som ett allmänt accepterat material för byggande av trafikleder. Godkännandeprocessen pågår fortfarande.

Återvunnet material har en växande marknad

Försäljningen av askgranulat i form av lättstensprodukter från Ecolan Oy har utvecklats positivt. Företaget producerar sammanlagt 55 000 ton askgranulat per år vid sina produktionsanläggningar i Nokia och Viitasaari. Marknaden är geografiskt begränsad till en radie på cirka 100 km, eftersom den ekonomiska lönsamheten av materialets användning till stor del bestäms av transportkostnaderna.

Utsikterna för askgranulatet i markbyggnad verkar vara positiva. De koldioxidsnåla målen sträcker sig nu också till byggsektorn, och kunderna blir alltmer intresserade av koldioxidavtrycket från de material som används.

Askgranulat är i högsta grad en produkt för cirkulär ekonomi och uppfyller som material kraven för ett koldioxidneutralt samhälle. Som ersättning för naturlig sand, grus och krossad sten gör askgranulatet det möjligt att skydda sand- och grusåsar som fungerar som filter för grundvattnet i Finland och som innehåller oersättliga naturvärden.

Ecolan Oy har kapacitet att förse sina kunder med information om koldioxidutsläpp under produkternas livscykel. I jämförelse med många konkurrerande produkter är fördelarna obestridliga. Till exempel minskar byggprocessen baserad på det hydrauliskt bundna mineralbindemedlet Stabi80 koldioxidutsläppen med en sjättedel jämfört med den cement som för närvarande används.

Läs mer

Mer information

  • Ari Petäjistö, affärsansvarig, Ecolan Oy, fornamn.efternamn@ecolan.fi
  • Sami Leppimäki, projektledare, Prizztech Oy, fornamn.efternamn@prizz.fi

  • Skriv ut sidan