Talopakettien rakennusjätteen kierrätyksessä paljon mahdollisuuksia

Uutinen 19.8.2021 klo 9.21
Pakettitalo rakennusvaiheessa © Anu Tuovinen

Porin Circwasten Resurssitehokas rakentaminen -osahanke selvitti pakettitalon rakentamisessa syntyvän jätteen määrää ja kierrätystä. Tutkimuksesta raportoi Sanna Lindgren, joka aiemmin tutki yhtenä osana opinnäytetyössään niin sanotusta pitkästä tavarasta rakennetun omakotitalon syntypaikkalajittelua ja kierrätystä. Selvityksen mukaan pakettitalon rakentaminen tuottaa vähemmän jätettä paikalla kokonaan rakennettavaan taloon verrattuna. Kohderakennuksen jätteiden kierrätysasteessa päästiin lähelle tavoitetta.

Rakennuksen materiaalivirroista kerättiin tietoa pakettitalon pystytyksen ajalta. Tarkoituksena oli tutkia, toteutuuko valtakunnallisesti tavoiteltu, rakennusjätteen 70 prosentin hyötykäyttöaste. Toiveena oli myös saada tietoa, miten rakennusjätteen lajittelu ja kierrätys toteutuu pakettitalon rakennushankkeessa. Lisäksi selvitettiin, mitkä ovat pientalon rakentamisen syntypaikkalajittelun kipukohdat ja mitkä asiat kohteessa jo toimivat hyvin. Tarkoituksena oli myös verrata lajittelua ja jätevirtoja aikaisemmin toteutetun perinteisen ”pitkän tavaran” pientalorakennusprojektin tuloksiin.

Talopakettirakentamisen osuus kaikesta pientalorakentamisesta on merkittävä. Pientalojen hankkijoista vuonna 2020 talopakettirakentajia tai avaimet käteen -rakennuttajia oli yhteensä 4600 kappaletta. Kun huomioidaan vain uudet rakennushankkeet, talopakettien osuus nousi lähes 90 prosenttiin.

Kierrätysaste lähelle tavoitetta

Tutkitun talopakettikohteen jätteiden kierrätysasteen kohdalla saavutettiin 64 prosentin kierrätysaste aktiivisen rakennuttajan ansiosta.

Kohteessa ongelmia tuotti erityisesti jätteille tarkoitettujen keräysastioiden tontille toimituksen viivästyminen sekä tontin pieni koko. Pieni tontti aiheutti ongelmia, koska talopaketti toimitetaan suurina elementteinä, jotka vaativat tilaa. Rakennusmateriaalien toimittaminen ja varastointi tontilla hankaloituu, kun tontilla on useiden eri jätejakeiden keräämiseen tarkoitettuja astioita. Ongelmana oli myös se, ettei maa- ja kiviainekselle saatu jatkosijoituspaikkaa, eikä sitä näin ollen voitu laskea kierrätetyksi.

Rakennustyömaan lajitteluastioita © Anu Tuovinen

Talopaketin rakentaminen tuotti vertailussa vähemmän jätettä

Aiempaan kohteeseen verrattuna tutkitussa talopakettikohteessa syntyi kuitenkin huomattavasti vähemmän jätettä. Valmistamalla suurelementit jo tehtaalla pystytään vähentämään rakennuspaikalla syntyvän jätteen määrää. Aiemmassa tutkimuskohteessa kaikki materiaali katkaistiin ja sovitettiin määrämittaan vasta paikan päällä.

Talopakettikohteessa suurin yksittäisen jätejakeen muodostivat pakkauspahvit ja keräyspaperi, joka oli pääasiassa syntynyt pakkauksista. Pakkausmuovin ja keräyspaperin yhteenlaskettu määrä oli 48 prosenttia kokonaisjätemäärästä. Katso tarkempi jäte-erittely Sanna Lindgrenin raportista (pdf).

Kokeilu herätti pilotin toteuttajissa paljon ideoita siitä, kuinka toimintatavan muutoksilla voisi tehostaa talopakettirakentamisen kiertotaloutta.

Ehdotuksia rakentamisen kiertotalouden tehostamiseksi talopakettityömaalla

Rakennuttajan vastuu:

  • Rakennuttaja voi sopimusvaiheessa vaatia pakettitalotoimittajalta tiettyä kierrätystasoa, joka heijastuu urakoitsijan ja pakettitoimittajan väliseen sopimukseen ja toimintatapoihin työmaalla.

Talopakettitoimijoiden vastuu:

  • Talopakettitoimijat tekevät urakoitsijoiden kanssa urakkasopimuksen, joilla urakoitsijat velvoitetaan lajittelemaan syntyvät jätteet rakennuttajan toimittamiin jäteastioihin.
  • Talopakettifirmat hoitavat tuotantonsa sivuvirtojen kierrätyksen tuotantovaiheessa luultavasti hyvin. Kiertotalousvastuullisuuden voisi ulottaa myös rakennustyömaalle.
  • Jos talopaketin mukana tulee ylimäärin jotain tavaraa, talopakettitoimija voisi ottaa materiaalit takaisin itselleen, tai sopimuksiin voisi lisätä kohdan, että lähellä olevat rakennustyömaat voivat hyödyntää muissa rakennusprojekteissa syntyvää ”hukkamateriaalia”.

Muuta: 

  • Jätehuoltofirmojen edustajan olisi hyvä olla rakennusprosesseihin erikoistunut ammattilainen, joka osaa opastaa kokematonta rakennuttajaa rakennustyömaan jäteasioissa.
  • Pidetään yhteinen aloituspalaveri rakennuttajan, urakoitsijan sekä jätehuoltoa hoitavan yhtiön kanssa, jolloin sovitaan yhteisistä toimintatavoista, esimerkiksi kuinka jäteastioiden tyhjennykset ja toimitukset tulee hoitaa ja kuinka toimitaan, jos tulee ongelmia.
  • Tulisi kehittää tarpeeseen paremmin vastaavia jäteastioita. Standardikokoiset jätehuoltoyrityksien jäteastiat eivät aina vastaa rakennustyömaan tarpeita. Esimerkiksi pitkät puulankut ja kipsilevyt eivät useinkaan mahdu pieniin jäteastioihin. Väliseinälliset jätelavat voisivat toimia tarpeeseen muunneltavina jäteastioina, jotka tarvittaessa voi suojata sateelta.
  • Tarvitaan maakunnalliset yleispätevät ohjeet rakennuttajalle siitä, minne eri alueilla rakennusjätteet voisi toimittaa kierrätykseen. Talopakettitoimittajat voisivat tarttua tähän yhteisesti ja tehdä asiakkailleen esimerkiksi maakunnallisesti kattavat jäteoppaat, joissa opastettaisiin lajittelun lisäksi muun muassa, miten ja minkälaisten kanavien kautta työmaalta yli jäänyttä, puhdasta jätettä voisi kierrättää. Kunnat voisivat täydentää näitä alueellisia ohjeita. Lisäksi oppaassa voisi käydä läpi talonrakennuksen vaiheita sekä kuvailla vaiheiden aikana syntyvät tyypillisimmät jätteet. Perinteisesti rakennusprosessissa tietyt työvaiheet toistuvat toisensa jälkeen. Opas voisi ohjeistaa missä vaiheessa tarvitaan eri jäteastioita. Runkovaiheen, ulkopinnan ja sisäosion työvaiheet tuottavat hyvin erilaista jätettä. Tämä auttaisi rytmittämään jäteastioiden tuontia etenkin pienien tonttien kohdalla.

Rakentamisen kiertotalouden toteutuminen vaatisi riittävää motivaatiota eri osapuolilta, mutta miten tämä saavutetaan? ”Tulisi ajatella, että materiaalit ovat arvokasta tavaraa. Kun on pakko toimia, silloin vain reagoidaan ja yritetään paikata tuhoja ja toiminnasta puuttuu harkitsevuus.  Nyt meillä olisi vielä aikaa ja mahdollisuus miettiä ja harkita eri toimintatapojen järkevyyttä ja kustannustehokkuutta”, pohtii Lindgren.

Rakennustyömaan sekajätettä © Anu Tuovinen

Lisätietoja:

  • projektisuunnittelija Anu Tuovinen, anu.tuovinen@pori.fi, Porin kaupunki

Lisää aiheesta:

Hankkeen raportissa esitellään tutkimuskohteen runkovaiheen rakentamisen aikaisen jätteen syntypaikkalajittelun sekä kierrätyksen etenemistä pakettitalokohteessa, jossa elementit toimitettiin suurelementteinä.


  • Tulosta sivu