Pilaantuneet maat turvallisesti hyötykäyttöön

Sampaananlahden alue © Ramboll Oy

Ramboll hyödyntää teollisuusalueella muodostuvia jätteitä sekä pilaantuneita sedimenttejä Sampaanalanlahden täytössä. Hankkeen tavoitteena on säästää neitseellistä kiviainesta, vähentää ilmastopäästöjä sekä saada aikaan taloudellisia säästöjä verrattuna perinteiseen maarakentamiseen. 

Teollisuusjätteistä saatavilla lisämassoilla paitsi täytetään teollisuusalueeksi muutettavaa merenlahtea, mutta myös pystytään vaikuttamaan merkittävästi käsiteltävien massojen laatuun. Erilaisia sideaineratkaisuja hyödyntäen saadaan aikaan kestäviä kenttärakenteita. Myös massastabiloinnin päälle tehtävissä täyttö- ja päällysrakennekerroksissa hyödynnetään teollisuudesta saatavia sivutuotteita ja jätteitä. 

Uusia materiaaliyhdistelmiä teollisuuden jätemateriaaleista

Hankkeessa testataan erilaisten teollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia Sampaanalanlahden rakenteissa. Testattavia materiaaleja ovat mm. erilaiset tuhkat, kipsi, viherlipeäsakka, kaoliinisavi, meesa ja jätekalkki. Näiden materiaalien hyödyntämistä kokeillaan yhdessä erilaisten pehmeiden maa-ainesten, kuten saven, ylijäämämaiden sekä väylän ruoppaussedimenttien kanssa. Lisäksi selvitetään erilaisia materiaalien prosessointimahdollisuuksia. 

Hankkeessa testataan erilaisia massastabilointisovellutuksia, runkomateriaalin parantamismahdollisuuksia sekä täyttö- ja päällysrakenneratkaisuja. Valituista rakenteista laaditaan kevennetyt elinkaarianalyysi- ja elinkaarikustannuslaskelmat, joissa verrataan hanketta perinteisempään rakenneratkaisuun. 

Hanke on osa suurempaa kymmenen hehtaarin kokonaisuutta, josta tässä osahankkeessa rakennetaan noin 1,5 hehtaarin kokoinen alue. Hankkeessa toimitaan voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa. 

Tehokasta materiaalien hyötykäyttöä

Sampaanalanlahden B-altaan täyttö ja massastabilointi sekä siihen liittyvä pilotointi on saatu päätökseen vuonna 2020. B-altaan täytössä ja massastabiloinnissa hyödynnettiin kokonaisuudessaan noin 93 000 tonnia ruoppausmassaa, noin 60 000 tonnia tuhkaa ja 70 tonnia kaoliinisavea. Massastabiloinnissa käytettävä sementtimäärä pystyttiin jopa puolittamaan verrattuna tilanteeseen, jossa teollisuuden jätteitä ei olisi ollenkaan hyödynnetty. 

Stabiloidun B-altaan päälle ollaan rakentamassa varastokenttää tulevien vuosien aikana. Päällysrakenteiden rakentamisen yhteydessä tullaan vielä pilotoimaan vaihtoehtoisia rakennekerroksia, joissa hyödynnetään myös teollisuuden jätteitä ja betonimursketta. Päällysrakennepilotointi on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021-2022 aikana.

Ajankohtaista

Aikataulu

  •  10/2017 - 2023

Lisätietoja

  • Tekniset asiat: Harri Jyrävä, Ympäristögeotekniikka T&K, Ramboll, puh. 0400 732 593,etunimi.sukunimi@ramboll.fi
  • Yksikönpäällikkö: Marjo Koivulahti, puh.  040 551 1922, etunimi.sukunimi@ramboll.fi.
Julkaistu 10.10.2018 klo 10.42, päivitetty 17.5.2022 klo 12.10

  • Tulosta sivu