Apua kuntien kemikaalikoulutukseen

Uutinen 10.9.2021 klo 14.16
© Shutterstock

Haitallisten aineiden huomioiminen ja hallinta on tärkeässä roolissa, kun kunnat pyrkivät kohti kiertotaloudenmukaista tulevaisuutta. Kemikaalit ja haitalliset aineet ovat monelle kunnan työntekijälle vieras aihealue ja tarvitaan koulutusta ja tietoa, jotta kunnassa pystytään tehokkaasti tunnistamaan toiminnot, joissa haitallisten aineiden huomioiminen on tärkeää.

Turun ammattikorkeakoulu on tuottanut yhteistyössä Ekotuen kanssa kemikaaliverkkokoulutuksen, jonka materiaaleja voi ekotukihenkilöiden lisäksi käyttää myös muiden kunnan työntekijöiden koulutuksessa. Koulutusmateriaalissa on oma osionsa myös kemikaaliviisaille kunnan hankinnoille. Tässä artikkelissa annetaan kattavasti käytännön vinkkejä siitä, miten materiaaleja voidaan hyödyntää kunnissa.
 

Haitallisten aineiden perustiedot kuntoon

Ekotuki.fi-sivuston koulutusmateriaalit on jaettu neljään osa-alueeseen, joista ensimmäinen on Johdanto haitallisiin aineisiin. Tämän osion materiaalit esittelevät millaisia haittavaikutuksia joillakin kemikaaleilla on sekä terveydelle että ympäristölle. Lisäksi osiosta saa tietoa kemikaalien lainsäädännöstä sekä siitä, kuinka me altistumme haitallisille aineille. Kokonaisuus toimii niin itseopiskelumateriaalina kuin koulutusmateriaalinakin.

Koulutuksia järjestettäessä kannattaa hyödyntää organisaation omia kemikaaliasiantuntijoita. Organisaation oma kemikaaliasiantuntija voi esitellä aineiden aiheuttamia riskejä valmiin diasetin avulla. Jos organisaatiossa ei ole kemikaalien asiantuntija-apua saatavilla, voidaan koulutuksessa katsella eri aineita tai aineryhmiä käsitteleviä videoita, jotka esittelevät viisi hyvin tunnettua haitallista ainetta tai aineryhmää. Videoilla Turunammattikorkeakoulun Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän vetäjä Piia Leskinen kertoo tiivistetysti aineen tai aineryhmän aiheuttamista terveys- ja ympäristöriskeistä, niitä koskevasta lainsäädännöstä sekä siitä missä tarkoituksessa kyseisiä aineita käytetään ja kuinka niitä voidaan välttää. Videoita voidaan katsella yhdessä ja niiden sisällöstä voidaan keskustella koulutusmateriaalien postereiden avulla. Postereissa kuvataan joidenkin esimerkkiaineiden vaikutuksia terveyteen sekä sitä, kuinka altistumme esimerkiksi tekstiilien haitallisille aineille.

Tutuksi kemikaalilainsäädännön kanssa

Johdanto haitallisiin aineisiin-osiosta löytyy myös materiaalia kemikaalilainsäädännöstä, johon voidaan tutustua diasetin avulla. Dioihin on koottuna oleellisin kemikaalilainsäädäntö ja se sisältää runsaasti linkkejä ulkopuolisiin tietolähteisiin. Diojen tarkoituksena onkin linkkien avulla johdattaa luotettavan ja päivitetyn tiedon lähteille, sillä kemikaalilainsäädäntö, kuten kaikki muukin lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti. Valitettavasti kemikaalien säätelyyn liittyvää tietoa ei ole verkossa koottuna mihinkään tietylle sivustolle, vaan tietoa on ripoteltu muun muassa eri viranomaisten sivustoille. Diat kokoavatkin tärkeät lähteet yhteen pakettiin.

Verkosta löytyy kemikaaleista valtava määrä tietoa ja oleellista onkin osata arvioida tiedon lähteen luotettavuutta. Tätä voidaan harjoitella yhdessä esimerkiksi etsimällä hakukoneella tietoa hakusanalla haitalliset kemikaalit, jonka jälkeen ryhmässä voidaan keskustella hakutuloksista ja siitä, kuka tietoa on julkaissut. Keskustelun kautta koulutukseen osallistuvat saavat käsityksen siitä, mitkä tahot tietoa jakavat. Kokemuksen mukaan tietoa tuottavat esimerkiksi yritykset sekä etujärjestöt, kansalaisjärjestöt ja yksityishenkilöt (esim. blogit). Hakutuloksissa on usein mukana myös linkkejä lakeihin sekä eri viranomaisten tuottamaan tietoon (esim. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) ja European Chemical Agency (ECHA)). Ryhmissä voidaan arvioida kunkin tiedontuottajan motiiveja ja näkökulmaa sekä keskustella siitä, miten viranomaistieto eroaa esimerkiksi yrityksen tuottamasta tiedosta.

Kemikaalimyytit murtoon

Koulutusmateriaaleista löytyy kemikaalien myytteihin liittyvät kortit. Kortteja on 32 ja jokainen niistä esittää yhden kemikaalimyytin. Myytit ovat yleisiä ajatuksia kemikaaleista ja niistä löytyy varmasti tuttuja väittämiä jokaiselle. Kortteja voidaan käyttää esimerkiksi koulutuksen lämmittelynä ja ne toimivat niin etä- kuin lähikoulutuksessa. Kortteja voidaan jakaa ryhmille ja ryhmissä pohditaan korttien esittämien väittämien paikkansapitävyyttä. Ryhmäkeskustelujen jälkeen voidaan jakaa esiinnousseita ajatuksia sekä käydä läpi väittämien oikeat vastaukset.

Kodin kemikaalit tutuksi

Kemikaaliviisas koti -osio haluttiin sisällyttää koulutusmateriaaleihin, sillä kemikaalien huomioiminen ja niiden vähentäminen saattaa olla alussa helpointa kotona. Kurkkaaminen omaan siivouskomeroon tai kylpyhuoneen hyllyyn on helppoa ja tuotteiden sisältämiin kemikaaleihin pystyy tutustumaan rauhassa. Ostopäätösten tekeminen omassa taloudessa on nopea tie muutokseen, jos verrataan sitä esimerkiksi kuntien hankintaprosesseihin.

Koti-osio sisältää posterin sekä infograafeja, joissa annetaan vinkkejä kodin kemikaalikuorman vähentämiseen. Posterin voi kiinnittää esimerkiksi työpaikan kahvihuoneeseen. Koulutuksessa infogarafeja voidaan jakaa ryhmille keskustelun pohjaksi tai niitä voi lähettää koulutukseen ilmoittautuneille etukäteismateriaalina. Osallistujat voivat infograafien avulla tehdä kotona kemikaali-inventaarion, jonka tuloksista voidaan keskustella koulutuksessa.

Osioon on myös koottu kodin kemikaalien hallintaan liittyviä videoita luotettavilta toimijoilta. Videoita voidaan käyttää koulutuksen ennakkomateriaalina ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnan sisäisessä tiedotuskampanjoinnissa.

Kemikaalit työpaikalla ja varhaiskasvatuksessa

Kemikaalit työpaikalla -osiosta löytyy posteri toimistojen tavallisimmista haitallisista aineista sekä työpaikan kemikaaleja koskeva video. Lisäksi osiosta löytyy englanninkielinen julkaisu, jossa on kuvattu Itämeren alueen kuntien kemikaalien vähentämistoimenpiteitä. Sivulla esitellään suomeksi joitakin näistä toimenpiteistä.

Osiossa on materiaalia varhaiskasvatuksen kemikaaliviisaisiin valintoihin. Sivulta löytyy Opas päiväkotien, esikoulujen ja koulujen alaluokkien kemikaalikuorman vähentämiseksi, johon on tiivistetty alun perin Västeråsin kaupungin julkaiseman oppaan asioita. Suomenkielistä opasta suositellaan käytettäväksi koulutuksessa keskustelun pohjana, ei niinkään tarkkana sääntölistana siitä, mitä varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää ja mitä ei. Oppaan suosituksia voidaan käydä läpi esimerkiksi ryhmäkeskusteluna ja ryhmissä voidaan pohtia, missä meidän päiväkodissamme ollaan menossa, löytyykö meiltä paljon Vältä -listalla olevia tuotteita ja materiaaleja, voitaisiinko Suosi-listalta lisätä käyttöön jotakin. Lisäksi oppaan pohjalta voidaan miettiä, miten eri tuotteita ja materiaaleja päiväkotiin ostetaan ja huomioidaanko ostoissa haitalliset aineet.

Hanki kemikaaliviisaasti

Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat -osiosta löytyy runsaasti materiaaleja kemikaaliviisaiden julkisten hankintojen tukemiseen. Jos koulutettavien joukossa on ihmisiä, jotka osallistuvat hankintoihin, heidän kanssa voidaan keskustella esimerkiksi Kemikaaliviisaan hankkijan oppaan pohjalta siitä, miten markkinavuoropuhelua voitaisiin hyödyntää esimerkiksi varhaiskasvatuksen oppaassa lueteltujen tuoteryhmien hankinnassa niin, että tuotteet sisältäisivät mahdollisimman vähän haitallisia aineita. Lisäksi voidaan keskustella ja jakaa kokemuksia hankintakriteereistä tai miettiä olisiko kunnassa mahdollista lisätä ympäristömerkittyjä tuotteita. Koulutuksessa voidaan keskustella siitä, onko kunnan sisäisessä tilausjärjestelmässä helposti saatavilla tietoa ympäristömerkityistä tuotteista ja viestitäänkö kunnassa siitä, että ensisijaisesti järjestelmästä kannattaa tilata ympäristömerkittyjä tuotteita.

Hankintoihin liittyvässä keskustelussa ja koulutuksessa on hyvä hyödyntää organisaation omia asiantuntijoita. Hankkijat osaavat kertoa kuinka kestävyys ja haitalliset aineet otetaan omassa organisaatiossa huomion, kun kilpailutuksia tehdään. Vaikka kunnan työntekijöistä harva on suoraan tekemisissä hankintojen kanssa, niin silti lähes kaikki löytävät oman näkökulman kunnan hankintoihin. Henkilö voi tehdä tilauksia sähköisen järjestelmän kautta, kunnan työntekijät ovat kilpailutettujen tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä ja tietysti verotuksen kautta niiden rahoittajia.

Helsingissä hyviä kokemuksia kemikaalikoulutuksista

Toukokuussa 2021 Turun ammattikorkeakoulu, Suomen Ekotuki, sekä Motiva järjestivät ekotukikoordinaattoreille, kuntien kemikaaliasiantuntijoille sekä hankkijoille koulutuksen, jossa käytiin kemikaalikoulutuksen materiaaleja läpi ja annetiin vinkkejä niiden hyödyntämiseen. Koulutus sai hyvää palautetta ja useassa kunnassa ollaan järjestämässä kemikaalikoulutuksia lähitulevaisuudessa.

Suomen sekä Helsingin ekotukiverkostoa koordinoiva Elina Mähönen Helsingin kaupungin Ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksiköstä oli mukana suunnittelemassa ja järjestämässä toukokuussa järjestettyä koulutusta. Helsingissä ekotuen kemikaalikoulutusmateriaaleja on esitelty useassa eri tilaisuudessa. Mähösen mukaan kemikaalit ovat kunnan työntekijöille vielä hieman vieras aihe, mutta ne linkittyvät moneen kaupungin tavoitteeseen kuten kiertotalouteen sekä Itämerityöhön. Näiden tutumpien aiheiden kautta onkin luontevaa lähteä lisäämään kemikaalitietoutta kunnissa.

Helsingissä ollaan syksyllä 2021 järjestämässä ensimmäistä kaupungin sisäistä varhaiskasvatukselle suunnattua kemikaalikoulutusta. Koulutus on tarkoitettu päiväkotien johtajille sekä ekotukihenkilöille. Koulutus pohjaa ekotuki.fi -sivuston kemikaalikoulutusmateriaaleihin ja kouluttajina toimivat Helsingin omat ympäristökasvatuksen, kemian sekä hankintojen asiantuntijat. Mähösen mukaan onkin tärkeää tunnistaa kunnista sekä koulutusta tarvitsevat tahot, että henkilöt, jotka pystyvät tukemaan koulutuksen järjestämisessä.

Lisätietoja

  • Lehtori Hannamaria Yliruusi, vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

  • Tulosta sivu