Tuhkarae muuntuu jätteestä maarakentamisen tuotteeksi

Uutinen 1.11.2021 klo 8.35
© Ari Petäjistö

Ecolan Oy:n valmistaman tuhkarakeen teknisiä ominaisuuksia testattiin Porin Söörmarkun eritasoliittymän rakentamisaikaisella kiertotiellä vuosina 2018–2019. Koerakenteen valmistelu toteutettiin osana Circwaste-hanketta ja Peittoon aluetta Porissa hyödynnettiin materiaalien välivarastointiin.

Ecolan Oy on sittemmin jatkanut tuhkarakeen teknistä ja kaupallista kehittämistä ja sille on löytynyt vakaa markkina-asema maarakentamisessa. Hankkeita on parasta aikaa käynnissä useita, kuten esimerkiksi vuonna 2020 alkanut Destian toteuttama väylähanke valtatie 3 Hämeenkyrönväylän rakennusprojekti.

Materiaali valmistetaan teollisuuden sivutuotteista

Tuhkarae on tuotteistettu Ecolan Infra® TR -kevytkiviainekseksi, joka on rakeinen luonnonhiekkaa ja -soraa sekä murskeita kevyempi maarakennuksen materiaali. Tuhkarae valmistetaan teollisuuden sivuvirroista ja sitä käytetään maarakentamisessa MaRa-asetuksen perusteella. Tärkeimpinä raaka-aineina tuhkarakeessa on suomalaisen energiateollisuuden tuottama lento- ja pohjatuhka, joka Ecolan Oy:n rakeistusprosessissa muuttuu jätteestä infrarakentamiseen soveltuvaksi tuotteeksi.

Ecolanin kehittämässä prosessissa tuhkasta muodostetaan veden kanssa rummussa pyörittämällä raetta, joka eri kokoluokkiin eroteltuna soveltuu ominaisuuksiltaan erilaisiin rakentamiskohteisiin. Tuhkarakeella on maarakentamisen kannalta useita hyviä ominaisuuksia, sillä se on huokoisena materiaalina eristävä, keveä ja tiivistymiskykyinen.

Tuhkarae kilpailee monessa käyttötarkoituksessa ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan perinteisten kivimateriaalien ja eristeiden kanssa. Esimerkiksi maanrakentamisessa käytettyihin muovipohjaisiin eristeisiin nähden tuhkarakeen käytöllä on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Soveltuu parhaiten väyliin, kenttiin ja pohjarakenteisiin

Tuhkarakeen pääasiallisia käyttökohteita maanrakentamisessa ovat väylien ja kenttien rakennekerrokset sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet. Uusia tuhkan käyttötapoja ja -kohteita tutkitaan erityisesti maaperän stabiloinnissa, jossa hyödynnetään hienojakoista tuhkaa. Tuhkarae ei sovellu pohjavesialueille eikä asuinrakentamiseen. Myöskään moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden maanrakentamiseen ei tuhkaraetta voi vielä käyttää.

Väylärakentamisessa tuhkarakeelle on haettu Väyläviraston materiaalihyväksyntää, jonka myötä tuhkarae on tarkoitus vakioida Väyläviraston väylärakentamiseen yleisesti hyväksytyksi materiaaliksi. Hyväksymisprosessi on vielä kesken.

Kierrätysmateriaalilla on kasvavat markkinat

Tuhkarakeen menekki Ecolan Oy:n kevytkiviainestuotteina on kehittynyt positiivisesti. Yritys tuottaa tuhkaraetta Nokian ja Viitasaaren tuotantolaitoksillaan yhteensä 55 000 tonnia vuodessa. Markkinat rajaantuvat maantieteellisesti noin 100 kilometrin säteelle tuotannosta, sillä kuljetuskustannukset määrittävät pitkälti materiaalin käytön taloudellisen kannattavuuden.

Tuhkarakeen tulevaisuudennäkymät maanrakentamisessa näyttävät positiivisilta. Vähähiilisyystavoitteet ulottuvat nykyään myös rakentamiseen ja asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia käytettyjen materiaalien hiilijalanjäljestä.

Tuhkarae on mitä suurimmassa määrin kiertotaloustuote ja vastaa materiaalina hiilineutraalin yhteiskunnan vaatimuksiin. Luonnonhiekkaa ja -soraa sekä murskeita korvaavana materiaalina tuhkarae mahdollistaa osaltaan Suomen pohjavesien suodattimena toimivien ja korvaamattomia luonnonarvoja sisältävien hiekka- ja soraharjujen suojelun.

Ecolan Oy:llä on valmius tuottaa asiakkailleen informaatiota tuotteidensa elinkaaren aikaisista hiilipäästöistä. Moniin kilpaileviin tuotteisiin nähden hyödyt ovat kiistattomat. Esimerkiksi hydraulisesti sitoutuvaan mineraalisen sideaineeseen Stabi80:een perustuva rakennusprosessi vähentää CO2-päästöjä yhteen kuudesosaan nyt käytettävään sementtiin verrattuna.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • Ari Petäjistö, liiketoimintapäällikkö, Ecolan Oy etunimi.sukunimi@ecolan.fi, p. 044 981 2323
  • Sami Leppimäki, projektipäällikkö, Prizztech Oy etunimi.sukunimi@prizz.fi

  • Tulosta sivu