Förstörd jord återvinns tryggt

Sampaanalanlahti hamnområde © Ramboll Oy

lösningar för bindemedel får man till stånd hållbara fältkonstruktioner. Också i utfyllnads- och överbyggnadsskikt som görs på massastabiliseringar utnyttjas biprodukter och avfall från industrin.

Nya materialkombinationer av industrins avfallsmaterial

Inom projektet testas möjligheten att återvinna industrins olika biprodukter och avfall i byggandet av konstruktionerna i Sampaanalanlahti. De material som testas omfattar bland annat olika askor, gips, grönlutsslam, kaolinlera, mesa och avfallskalk. Återvinningen av dessa material testas tillsammans med olika mjuka jordmaterial, såsom lera, överbliven jord samt muddersediment. Dessutom utreds olika möjligheter till processbehandling av materialen.

I projektet testas olika massastabiliseringslösningar, möjligheter att förbättra stommaterialet samt lösningar för utfyllnads- och överbyggnadskonstruktioner. På de utvalda konstruktionerna görs lättarelivscykelanalyser och beräkningar av livscykelkostnader, i vilka man jämför projektet med en mer traditionell konstruktionslösning.

Sediment återvinns

De sediment som muddras från farleden till Raumo har delvis förorenats av tributyltenn (TBT), kolväten (särskilt PCB) samt metaller, varav särskilt kopparhalterna är höga. Sedimenten får inte deponeras i havsområdet, men det är möjligt att återvinna dem i grundkonstruktionerna till planerna som skapas i Sampaanalanlahtiområdet på så sätt att de blandas med det ämne som ansamlats på botten av bukten och som behöver stabiliseras.

Projektet är en del av en större helhet på tio hektar, där man i detta delprojekt bygger ett område på cirka 1,5 hektar. I projektet verkar man inom ramarna för det gällande miljötillståndet.

Tidtabell

  • 10/2017–2019

Mer information

  • Tekniska frågor: Harri Jyrävä, Miljögeoteknik T&K, Ramboll, tfn 0400 732 593, fornamn.efternamn@ramboll.fi
  • Projektchef: Tuomas Suikkanen, Miljögeoteknik T&K, Ramboll, tfn 040 145 7379, fornamn.efternamn@ramboll.fi
Publicerad 24-01-2020 kl. 16.43, uppdaterad 21-12-2020 kl. 16.29

  • Skriv ut sidan