Kampanjen Älska en smula uppmuntrar finländarna att minska matsvinnet

Nyhet 8.12.2020 kl. 8.41
© Shutterstock

Mycket kunde förbättras i sorteringen av bioavfall. Rentav 60 procent av bioavfallet blir blandavfall. Bioavfallet utgör cirka en tredjedel av blandavfallet – också i fastigheter med separat insamling. Hushållen känner inte till nyttorna med sorteringen av bioavfall och återanvändningen av avfall. Man känner inte igen tillkomsten av avfall och man kan inte ändra sina sorteringsrutiner.

Kampanjen Älska en smula som startar idag uppmuntrar finländarna att minska matsvinnet och sortera bioavfall hemma, på arbetsplatsen och på semestern. Republikens president Sauli Niinistö är kampanjens beskyddare.

I Finland blir det sorterade bioavfallet till biogas, gödselfabrikat för jord- och skogsbruket och mull för grönbyggandet. Om allt bioavfall som produceras av hushållen sorteras och behandlas så det blir till biogas, blir det tillräckligt mycket biogas för 90 000 gasbilar. Bland övrigt avfall går bioavfallet till spillo, försvagar återvinningsmöjligheterna för andra material och minskar mängden energi man får av blandavfall som förbränns.

I Finland förspills cirka 10–15 procent av all ätbar mat genom hela livsmedelskedjan. Största delen av matsvinnet sker i hushållen (35 procent av matsvinnet). Matsvinn sker också i nutritionstjänster, butiker och inom livsmedelsindustrin. Hushållens matsvinn motsvarar de genomsnittliga årliga koldioxidutsläppen av cirka 100 000 personbilar. Finland har förbundit sig att halvera sitt matsvinn till 2030.

Stora ändringar behövs i sorteringen

Finlands mål är att 2025 återvinna 55 procent av det kommunala avfallet och 2035 redan 65 procent. För att uppnå målet måste sorteringen bli mycket effektivare såväl i hemmen som på arbetsplatserna. Återvinningsgraden har under de senaste åren varit 41 procent.

Syftet med ändringen av avfallsslagen som pågår är att öka insamlingen av bioavfall i hushållen och företagen. Meningen är att till en början utvidga insamlingen av bioavfall till fastigheter med över fem bostäder i tätorter. Efter en övergångsperiod på några år skulle insamlingen av bioavfall nå nästan alla fastigheter i tätorter med över 10 000 invånare. Om fastigheten har en kompost är det ett alternativ till separat insamling. Också sorteringskraven för företag skulle skärpas på motsvarande sätt.

Kampanjen Älska en smula

Kampanjen Älska en smula genomförs av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt Cirkulärkraft Finland rf och Finlands Kommunförbund. Kampanjen varar till slutet av år 2021.

Den 29 oktober startar Cirkulärkraft Finland rf och Finlands Kommunförbund i samarbete med kommunernas avfallsbehandlingsanläggningar en kampanj, en del av kampanjen Älska en smula, som svarar på invånarnas utmaningar med avfallssortering. Folk uppmuntras till sortering bland annat genom att förse dem med motiverande information samt presentera diverse bioavfallstjänster.

I kampanjen deltar Finlands miljöcentral, Konsumentförbundet, Biokretslopp och Biogas Finland rf, Finlands Dagligvaruhandel rf, Livsmedelsindustriförbundet rf samt Turism- och restaurangförbundet rf.

Mer information


  • Skriv ut sidan