Mikromuovien sääntely

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006

Mikromuovien hallitsemiseksi ei ole toistaiseksi asetettu paljon sääntelyä. Tarkoituksella tuotteisiin lisättyjen mikromuovien osalta Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) valmistelee rajoitusta osana REACH-asetusta (EY) N:o 1907/2006. Jos rajoitukset hyväksytään, ne tulevat voimaan vuoden 2022 aikana. Kiellolla voidaan tehokkaasti vähentää tarkoituksella lisättyjen mikromuovien määrää ja päätymistä ympäristöön asettamalla velvoitteita valmistajille ja maahantuojille. REACH-asetuksen rajoituksella ei kuitenkaan pystytä puuttumaan kulumalla syntyviin mikromuoveihin tai muuhun mikromuovipäästöihin.

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (YSL)

Mikromuovipäästöjä syntyy myös teollisten laitosten sekä esimerkiksi jätevedenpuhdistuslaitosten ja jätteenkäsittelylaitosten toiminnasta. Näiden toimintaa ohjataan yleensä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisella ympäristöluvalla. Ympäristöluvissa ei ole kuitenkaan juuri pystytty puuttumaan mikromuovipäästöihin, koska tämä vaatisi ympäristössä haitallisen pitoisuuden määrittelyä sekä rutiininomaista analytiikkaa, jolla pystyttäisiin tarkkailemaan laitosten mikromuovipäästöjä.

Lannoitevalmisteasetus EU N:o 2019/1009

Lannoitevalmisteiden mikromuoveihin on puututtu lannoitteita koskevassa sääntelyssä: EU:n uuden lannoitevalmisteasetuksen (EU) 2019/1009 (jonka soveltaminen alkaa heinäkuussa 2022) mukaan lannoitevalmisteisiin lisättävien polymeerien on 16.7.2026 jälkeen oltava biohajoavia. Muiden, kansallisen sääntelyn piiriin jäävien lannoitevalmisteiden osalta vastaavaa rajoitusta ei vielä ole.

Jätehuollon tehostaminen

Suuremmista muoveista kulumisen seurauksena syntyviä mikromuovipäästöjä voidaan ehkäistä vähentämällä ympäristöön pääsevän makromuovin määrää. Useimmiten makromuovit on helpompi poistaa ympäristöstä sellaisenaan kuin poistaa niiden kulumisesta syntyneitä mikromuoveja.

Ympäristöön päätyvien makromuovien määrää voidaan vähentää mm. tehokkaalla ja toimivalla jätehuollolla, paremmalla tuotesuunnittelulla, kulutuksen ja kertakäyttötuotteiden vähentämisellä, tuotteiden uudelleenkäytöllä ja materiaalien tehokkaalla kierrätyksellä sekä roskaantumisen ehkäisemisellä.

Julkaistu 8.6.2022 klo 11.40, päivitetty 8.6.2022 klo 11.40
  • Tulosta sivu