Tiedon kulkua parannettava, jotta vaaralliset aineet eivät palaa kiertoon

Uutinen 14.10.2019 klo 9.08
© SYKE

Suomessa pyritään edistämään kiertotaloutta osana ilmastokriisin torjuntaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Siirryttäessä kohti kiertotaloutta pitää kuitenkin ottaa huomioon, ettei samalla aiheuteta ongelmia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Kestävä ja turvallinen kiertotalous – SIRKKU -hankkeessa havaittiin, että vaarallisten aineiden osalta tiedon kulkua kiertotaloudessa on syytä parantaa ja kehittää teknologioita, jotta nämä aineet eivät palaa kiertoon uusissa tuotteissa.

Lisäksi on kehitettävä menetelmiä kemikaalien tunnistamiseksi ja kehitettävä uusia materiaaleja, jotka vähentävät vaarallisten kemikaalien käyttöä. On myös pyrittävä korvaamaan vaaralliset aineet vähemmän vaarallisilla aineilla ja tekniikoilla. Eri alojen toimijoille tarvitaan koulutusta ja opastusta haitallisten aineiden tunnistamisessa, käsittelystä ja hävittämisestä.

Rakennusjätteet erityisen huomion kohteina

SIRKKU-hankkeessa etsittiin ­kiertotalouden sektoreita, joissa kemikaalien hallintaa pitää parantaa. Selvityksen kohteeksi otettiin pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet) ja erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC).

”Tärkeänä tavoitteena oli käydä vuoropuhelua toimialojen edustajien kanssa ja selvittää, mitä yritykset tarvitsisivat tukea kemikaalien hallinnan parantamiseksi toimintaympäristön muuttuessa lineaarisesta kohti kiertotaloutta. Erityisesti tarkasteltiin rakennusjätteiden sisältämiä haitallisia aineita. Selvityksen pohjalta annetut suositukset koskevat kuitenkin kaikkia toimialoja, eivät pelkästään rakennusalaa”, hankkeen vetäjä, erikoistutkija Sari Kauppi Suomen ympäristökeskuksesta korostaa.

”Etenkin jätehuollossa ja korjaus- ja purkualalla on kiinnitettävä huomiota kierrätysmateriaalien sisältämien kemikaalien aiheuttamiin riskeihin työntekijöille. Haitta-aineiden ei pidä antaa levitä ympäristöön. Turvallisten toimintatapojen suunnittelu ja tekniset suojaustoimenpiteet ovat ensisijaisia riskinhallintakeinoja. Henkilösuojaimia on käytettävä, jos haitta-aineiden leviämistä ei voida muutoin välttää”, korostaa vanhempi asiantuntija Sirpa Laitinen Työterveyslaitokselta.

Ekosuunnittelua edistettävä

Kemikaalitiedon pitäisi kulkea tuotteen mukana kaikissa sen elinkaaren vaiheissa.

Tuotteiden suunnittelu on tässä tärkeässä asemassa. Tuotesuunnittelussa olisi huomioitava tuotteiden uudelleenkäyttö, huollettavuus ja kierrätettävyys, sekä olisi valittava tuotteeseen terveydelle ja ympäristölle haitattomia materiaaleja ja aineita. Innovaatiopolitiikalla voitaisiin tukea uusien kiertotalouden vaatimukset täyttävien materiaalien kehittämistä.

Lue lisää

Lisätietoja

  • erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 5251 268

  • Tulosta sivu