Esimerkkejä maailmalta: Skotlanti tarttui rivakasti biojätteen kierrätykseen

RSS
26.9.2018 Helena Dahlbo
Circbloc_kuvitus

Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit käytetään yhä uudelleen ja kierrätetään tehokkaasti. Keski-Euroopassa ahtaus on ajanut maat edistämään kierrätysratkaisuja kaatopaikkasijoituksen sijaan jo paljon ennen meitä täällä pohjoisessa, missä tilaa on riittänyt.

Skotlanti onnistui nostamaan tuntuvasti biojätteen kierrätysastetta

Skotlannissa päätettiin 2010-luvun alkupuolella muuttaa biojäte resurssiksi. Ympäristöviranomainen sääti vuonna 2014 kunnille velvollisuuden järjestää biojätteen erilliskeräys kaikille kotitalouksille sekä ruokayrittäjille velvollisuuden lajitella biojäte erikseen, jos sitä syntyy yli 5 kg viikossa. Yksityisille toimijoille asetettiin lisäksi sakon uhka, mikäli lajittelua ei ole järjestetty.

Neljä vuotta säädösten laatimisen jälkeen käsitelty biojätemäärä on noussut 65 % lähtötilanteesta. Keräyksen laajentuessa huomattiin, että talteen saadun biojätteen seassa oli mm. muovia.

Ongelmaan tartuttiin laatimalla laatustandardit komposti- ja mädätyslaitoksissa käsiteltävälle biojätteelle sekä syntyville lopputuotteille. Lisäksi ohjeistettiin jätteiden tuottajia siitä miten estää kontaminaatiot jätteen syntypaikalla ja miten huolehtia lajitellun biojätteen laadusta.

Näin koko arvoketjun läpikäyvillä toimilla saatiin vähennettyä muovin määrää biojätteessä, parannettua lopputuotteiden laatua ja säilytettyä lopputuotteiden käyttäjien luottamus.

Tietoa, kokemuksia, oppia

Kierrätystavoitteet ovat Euroopan unionin myötä nyt kaikille jäsenmaille samat. Kierrätyksen kehittämisessä tärkeää on tiedon, kokemusten ja oppien jakaminen. Yksi foorumi tähän on Euroopan ympäristövirastojen johtajien verkosto (European Network of the Heads of Environment Protection Agencies (EPAs) http://epanet.pbe.eea.europa.eu/).

SYKE toimii aktiivisesti muun muassa sen Green and circular economy -ryhmässä. Ryhmä kokosi eri puolilta Eurooppaa esimerkkitapauksia jätteen hyödyntämisestä materiaalina. Tällöin nousi esiin muun muassa juuri Skotlannin tehokas ruokajätteen lajittelu ja kierrätys.

Tarkastelun kohteena olivat kaikki EU:n kiertotalouspaketin jätevirrat: ruokajäte, kriittiset raaka-aineet, muovi, biomassa sekä rakennus- ja purkujäte. Maiden esimerkkitapausten avulla analysoitiin tekijöitä, jotka edistävät tai toisaalta hidastavat jätteen kierrätystä.

Markkinoiden rooli on avainasemassa

Markkinoiden rooli todettiin avaintekijäksi uusioraaka-aineista valmistettujen tuotteiden kysynnälle. Vähäarvoisten jätemateriaalien, kuten muovin, markkinoiden syntymistä voi olla tarpeen edesauttaa esimerkiksi taloudellisen ohjauksen avulla.

Uusioraaka-aineen laatu on varmistettava, jotta valmistajat uskaltavat ottaa raaka-aineen käyttöön, ja kuluttajat aikanaan ostaa tuotteen. Laatukriteereitä voidaan asettaa kierrätysprosessiin tulevalle tai siitä lähtevälle materiaalivirralle, tai molemmille. Lisäksi kierrätystuotteille voidaan asettaa laatustandardeja, end-of-waste- kriteereitä tai rajata hyväksyttäviä käyttökohteita. Uudet tuotteet tulee ennen kaikkea suunnitella sellaisiksi, että ne soveltuvat kierrätettäviksi elinkaarensa loppupäässä.

Yhteistyön ja tiedonvaihdon merkitys koko ketjun toimijoiden kesken korostui tuloksissa. Jos jätettä säännellään monesta eri näkökulmasta, kierrätysratkaisujen löytämistä nopeuttaa eri alojen asiantuntijoiden ja viranomaisten yhteistyö.

Lainsäädännön rooli osoittautui merkittäväksi. Yhteisölainsäädännön kierrätystavoitteet ovat osaltaan edistäneet kierrätystä, mutta usein on tarvittu myös kansallisia säädöksiä, kuten laatukriteerejä tai kaatopaikkakieltoja.

Myös taloudelliset ohjauskeinot ja rahoitusinstrumentit nousivat tärkeiksi. Kaatopaikkavero tai esimerkiksi jätteenpolton vastaanottomaksut ohjaavat jätteen tuottajia etsimään vaihtoehtoisia tapoja jätteen vähentämiseksi tai hyödyntämiseksi. Toisaalta erilaiset tuet voivat vaikuttaa samoin.

Skotlannissa uhkasakon mahdollisuus sai yritykset järjestämään biojätelajittelun. Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ulkoinen – valtakunnallinen, alueellinen tai yhteisötason - tutkimus- ja kehittämisrahoitus on monesti ollut tarpeen uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä.

Kierrätyksen edellytyksiä edistämässä

SYKEn monissa tutkimushankkeissa luodaan pohjaa kierrätyksen edistämiselle.

  • JÄTEKIVA-hankkeessa tutkitaan erilliskeräyksen laajentamismahdollisuuksia, keräyksen tehostamistarpeita ja lainsäädännön muutostarpeita.
  • LAJITEHO-hankkeessa tutkitaan, voisiko jätteen painoperusteinen tasoitus kannustaa kierrätykseen.

Lisätietoja

Circbloc:Dahlbo
 

Helena Dahlbo
Erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.